Luật Hiến pháp

Top 49 dịch vụ Luật Hiến pháp

Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 - Điều 128 đến Điều 143 - Chương VII và Chương VIII
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 - Điều 128 đến Điều 143 - Chương VII và Chương VIII
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Chương 7 & Chương 8 có 16 Điều, là những quy định cụ thể và chi tiết về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành...
8 đã xem
Phương Thảo - 16-02-2024
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 - Điều 113 đến Điều 127 - Chương VI - Mục 2 và 3
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 - Điều 113 đến Điều 127 - Chương VI - Mục 2 và 3
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Chương 6 Mục 2 & 3 có 15 Điều, là những quy định cụ thể và chi tiết về hoạt động của Ủy ban nhân dân, trụ sở, kinh phí hoạt động, bộ máy...
7 đã xem
Phương Thảo - 16-02-2024
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 - Điều 78 đến Điều 112 - Chương VI Mục 1
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 - Điều 78 đến Điều 112 - Chương VI Mục 1
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, Chương 6 Mục 1 có 35 Điều, là những quy định cụ thể và chi tiết về hoạt động của Hội đồng nhân dân
9 đã xem
Phương Thảo - 15-02-2024
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 - Điều 72 đến Điều 77 - Chương IV và Chương V
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 - Điều 72 đến Điều 77 - Chương IV và Chương V
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 Chương 4 và Chương 5 có 06 Điều, là những quy định cụ thể về chính quyền địa phương ở hải đảo và ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.
6 đã xem
Phương Thảo - 15-02-2024
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 - Điều 37 đến Điều 71 - Chương III
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 - Điều 37 đến Điều 71 - Chương III
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 Chương 3 có 35 Điều được chia thành 05 Mục, là những quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở...
7 đã xem
Phương Thảo - 15-02-2024
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 - Điều 16 đến Điều 36 - Chương II
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 - Điều 16 đến Điều 36 - Chương II
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 Chương 2 có 21 Điều gồm 03 Mục, là những quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương ở nông thôn.
8 đã xem
Phương Thảo - 15-02-2024
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 - Điều 1 đến Điều 15 - Chương I
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 - Điều 1 đến Điều 15 - Chương I
Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 có 8 Chương với 143 Điều, qui định chi tiết về nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính. Sau đây...
8 đã xem
Phương Thảo - 06-02-2024
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 - Điều 89 đến Điều 98 - Chương IX và Chương X
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 - Điều 89 đến Điều 98 - Chương IX và Chương X
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 Chương 9 và Chương 10 có 10 Điều, là những quy định về bầu cử bổ sung đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND; xử lý vi...
5 đã xem
Phương Thảo - 06-02-2024
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 - Điều 62 đến Điều 88 - Chương VI đến Chương VIII
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 - Điều 62 đến Điều 88 - Chương VI đến Chương VIII
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 Chương 6 đến Chương 8 có 27 Điều, là những quy định chi tiết về tuyên truyền, vận động bầu cử; nguyên tắc và trình...
5 đã xem
Phương Thảo - 06-02-2024
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 - Điều 29 đến Điều 61 - Chương IV đến Chương V
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 - Điều 29 đến Điều 61 - Chương IV đến Chương V
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 Chương 4 và Chương 5 có 33 điều, là những quy định về danh sách cử tri; ứng cử và hiệp thương, giới thiệu người ứng...
5 đã xem
Phương Thảo - 06-02-2024
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 - Điều 1 đến Điều 28 - Chương I đến Chương III
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 - Điều 1 đến Điều 28 - Chương I đến Chương III
Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015 là Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân mới nhất hiện hành. Luật có 10 Chương, 98 Điều quy định chi tiết...
6 đã xem
Phương Thảo - 15-04-2024
Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019
Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019
Luật Kiểm toán nhà nước sửa đổi 2019 số 55/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước 2015. Sau đây là nội dung chi tiết
6 đã xem
Phương Thảo - 05-02-2024