Luật Dân Sự

Top 31 dịch vụ Luật Dân Sự

Luật Nhà ở 2014 - Chương VIII - Điều 117 đến Điều 158
Luật Nhà ở 2014 - Chương VIII - Điều 117 đến Điều 158
Luật Nhà ở 2014 Chương 8 có 42 Điều được phân thành 11 Mục, gồm từ Điều 117 đến Điều 158, quy định chi tiết về các giao dịch nhà ở bao gồm: Mua bán nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng...
19 đã xem
Phương Thảo - 21-03-2024
Luật Nhà ở 2014 - Chương VII - Điều 98 đến Điều 116
Luật Nhà ở 2014 - Chương VII - Điều 98 đến Điều 116
Luật Nhà ở 2014 Chương 7 có 19 Điều, gồm từ Điều 98 đến Điều 116, quy định chi tiết về quản lý, sử dụng, bảo trì nhà chung cư, phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà...
12 đã xem
Phương Thảo - 28-02-2024
Luật Nhà ở 2014 - Chương V và Chương VI - Điều 67 đến Điều 97
Luật Nhà ở 2014 - Chương V và Chương VI - Điều 67 đến Điều 97
Luật Nhà ở 2014 Chương V & Chương VI gồm từ Điều 67 đến Điều 97, quy định tài chính cho phát triển nhà ở và quy định quản lý sử dụng nhà ở, bao gồm quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở...
12 đã xem
Phương Thảo - 28-02-2024
Luật Nhà ở 2014 - Chương IV - Điều 49 đến Điều 66
Luật Nhà ở 2014 - Chương IV - Điều 49 đến Điều 66
Luật Nhà ở 2014 Chương 4 gồm từ Điều 49 đến Điều 66, được phân thành 03 Mục, quy định chi tiết chính sách về nhà ở xã hội. Nội dung bao gồm những quy định chung; chính sách phát...
17 đã xem
Phương Thảo - 27-02-2024
Luật Nhà ở 2014 - Chương III - Điều 13 đến Điều 48
Luật Nhà ở 2014 - Chương III - Điều 13 đến Điều 48
Luật Nhà ở 2014 Chương 3, gồm từ Điều 13 đến Điều 48, được phân thành 05 Mục, là những quy định về phát triển nhà ở thương mại theo dự án, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định...
12 đã xem
Phương Thảo - 27-02-2024
Luật Nhà ở 2014 - Chương I và Chương II - Điều 1 đến Điều 12
Luật Nhà ở 2014 - Chương I và Chương II - Điều 1 đến Điều 12
Luật Nhà ở 2014 vẫn là Luật Nhà ở hiện hành đang được áp dụng hiện nay, cho đến khi Luật Nhà ở mới nhất có hiệu lực. Luật có 13 Chương, 183 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01...
11 đã xem
Phương Thảo - 27-02-2024
Luật Đất đai 2013 - Chương 12 đến Chương 14 - Điều 195 đến Điều 212
Luật Đất đai 2013 - Chương 12 đến Chương 14 - Điều 195 đến Điều 212
Luật Đất đai 2013 Chương 12 đến Chương 14 có 18 Điều, quy định thủ tục hành chính về đất đai, giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp...
12 đã xem
Phương Thảo - 26-02-2024
Luật Đất đai 2013 - Chương 11 - Điều 166 đến Điều 194
Luật Đất đai 2013 - Chương 11 - Điều 166 đến Điều 194
Chương 11 Luật Đất đai 2013 được phân thành 05 Mục với 29 Điều Khoản, là những quy định chi tiết về Quyền và Nghĩa vụ của người sử dụng đất.
14 đã xem
Phương Thảo - 24-02-2024
Luật Đất đai 2013 - Chương 10 - Mục 3 và 4 - Điều 143 đến Điều 165
Luật Đất đai 2013 - Chương 10 - Mục 3 và 4 - Điều 143 đến Điều 165
Luật Đất đai 2013 Chương 10 Mục 3 và 4 có 23 Điều, là những quy định về chế độ sử dụng đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng.
12 đã xem
Phương Thảo - 24-02-2024
Luật Đất đai 2013 - Chương 10 - Mục 1 và 2 - Điều 125 đến Điều 142
Luật Đất đai 2013 - Chương 10 - Mục 1 và 2 - Điều 125 đến Điều 142
Chương 10 Luật Đất đai 2013 được phân thành 04 Mục, quy định về chế độ sử dụng các loại đất. Sau đây là nội dung chi tiết của Mục 1 & 2 của Chương 10 về thời hạn sử dụng đất và chế...
13 đã xem
Phương Thảo - 24-02-2024
Luật Đất đai 2013 - Chương 7 đến Chương 9 - Điều 95 đến Điều 124
Luật Đất đai 2013 - Chương 7 đến Chương 9 - Điều 95 đến Điều 124
Luật Đất đai 2013 Chương 7 đến Chương 9 gồm 30 Điều, quy định chi tiết về Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với...
13 đã xem
Phương Thảo - 24-02-2024
Luật Đất đai 2013 - Chương 6 - Điều 61 đến Điều 94
Luật Đất đai 2013 - Chương 6 - Điều 61 đến Điều 94
Chương 6 Luật Đất đai 2013 có 34 Điều được phân thành 3 Mục, gồm những Điều Khoản quy định chi tiết về thu hồi đất, trưng dụng đất; bồi thường về đất, hỗ trợ và tái định cư; bồi...
11 đã xem
Phương Thảo - 24-02-2024